Privacy Policy (English):


Last Updated: 16.09.1979


1. Introduction:

Thank you for visiting IraPolska. At IraPolska, we take your privacy seriously, and this Privacy Policy is designed to explain how we collect, use, disclose, and safeguard your personal information.


2. Information We Collect:

We may collect various types of personal information, including but not limited to your name, contact information, email address, and financial data. This information may be collected when you voluntarily provide it while using our services or interacting with the Website.


3. How We Use Your Information:

We use your personal information for the following purposes:

   - To provide and maintain our services.

   - To send you important information, such as updates and changes to our services.

   - To respond to your inquiries and provide customer support.

   - To improve our services and user experience.

   - For legal and regulatory compliance.


4. Disclosure of Your Information:

We may disclose your personal information to third parties only in the following circumstances:

   - With your consent.

   - To comply with legal obligations.

   - To protect our rights, privacy, safety, or property.

   - In connection with the sale, merger, or acquisition of all or part of our company.


5. Security:

We implement reasonable security measures to protect your personal information. However, no data transmission over the internet is entirely secure, and we cannot guarantee the security of your information.


6. Cookies:

We use cookies to enhance your user experience. You can adjust your browser settings to refuse cookies or notify you when cookies are being used.


7. Your Rights:

You have the right to:

   - Access the personal information we hold about you.

   - Correct any inaccuracies in your personal information.

   - Request the deletion of your personal information.

   - Opt-out of marketing communications.


8. Changes to this Privacy Policy:

We reserve the right to update this Privacy Policy. Any changes will be posted on this page with a revised "Last Updated" date.


9. Contact Us:

If you have any questions or concerns about this Privacy Policy, please contact us at legal@irapolska.eu


Privacy Policy (Polish):


Ostatnia Aktualizacja: 16.09.2023


1. Wprowadzenie:

Dziękujemy za odwiedzenie IraPolska . W IraPolska dbamy o Twoją prywatność, a niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, jak zbieramy, używamy, ujawniamy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe.


2. Dane, Które Zbieramy:

Możemy zbierać różne rodzaje danych osobowych, w tym, ale nie ograniczając się do Twojego imienia, informacji kontaktowych, adresu e-mail i danych finansowych. Dane te mogą być zbierane, gdy dobrowolnie je podajesz korzystając z naszych usług lub wchodząc w interakcje ze Stroną internetową.


3. Jak Wykorzystujemy Twoje Dane:

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach:

   - Zapewnienia i utrzymania naszych usług.

   - Wysyłania istotnych informacji, takich jak aktualizacje i zmiany w naszych usługach.

   - Odpowiadania na Twoje zapytania i udzielania wsparcia klienta.

   - Doskonalenia naszych usług i doświadczenia użytkownika.

   - Realizacji wymogów prawnych i regulacyjnych.


4. Ujawnienie Twoich Danych:

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko w następujących okolicznościach:

   - Za Twoją zgodą.

   - W celu spełnienia obowiązków prawnych.

   - W celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku.

   - W związku z przejęciem, połączeniem lub zakupem całej lub części naszej firmy.


5. Bezpieczeństwo:

Wprowadzamy rozsądne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Niemniej jednak, żadna transmisja danych przez internet nie jest całkowicie bezpieczna, i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych.


6. Ciasteczka (Cookies):

Używamy ciasteczek (cookies), aby ulepszyć Twoje doświadczenie użytkownika. Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby odrzucać ciasteczka lub informować Cię, kiedy są one używane.


7. Twoje Prawa:

Masz prawo do:

   - Dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

   - Poprawienia ewentualnych błędów w Twoich danych osobowych.

   - Żądania usunięcia Twoich danych osobowych.

   - Zrezygnowania z otrzymywania komunikatów marketingowych.


8. Zmiany w Polityce Prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie wraz z datą "Ostatniej Aktualizacji".


9. Kontakt:

Jeśli masz pytania lub obawy dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem legal@irapolska.eu